Nöropsikoloji Nedir ? Nöropsikoloji Makale

0

İnsan vücudundaki en karmaşık ve en muhteşem organ, tartışmasız ‘beyindir.’ Ne de olsa kendi kendine anlamaya çalışan tak organdır. Nöropsikoloji nedir ? Beyni inceleyen alanlar arasında; tıp, nöroloji (sinir bilimi), psikiyatri, biyoloji ve çok daha fazlası var. Peki bu biyolojik yapının insan davranışlarını etkileyip, insanı insan yapan özellikleri nasıl ortaya çıkardığını hiç merak ettiniz mi?

Nöropsikoloji Nedir?

Bu işe bakan bir psikoloji alt alan adı var, Nöropsikoloji. Nöropsikoloji, insan psikolojisi ile beyin yapıları arasındaki ilişkiyi inceleyen psikolojinin alt alanıdır. Bu sebeple de Bilişsel Psikoloji; nörolojiyi ve psikiyatri arasında köprü görevi görür.

Bir ekşi sözlük yazarı nöropsikoloji nedir sorusuna “psikiyatri ile psikolojinin bir arada çalışabildiği tek disiplin.” diye bir cevap vermiş. Bilişsel psikoloji daha çok beyin işlevlerine psikolojik açıdan yaklaşırken, nöroloji ise neredeyse tamamen biyolojik açıdan yaklaşır. Psikiyatri ise, belli beyin hasarı sonucunda oluşan bozukluklarda devreye girer. Nöropsikoloji ise bu üç alanı birbirine yaklaştırır. Biyolojik ve fizyolojik beyin yapılarıyla davranışlar arasında bağlantı kurmaya çalışır.

Nöropsikoloji’nin Alt Alanları.

Temelde nöropsikolojinin iki tane alt alanı vardır: bilişsel nöropsikoloji ve klinik noropsikoloji.

Bilişsel Nöropsikoloji

Daha çok yeni ortaya çıkan bir alan olarak, beyin yapılarındaki hasar ile insan davranışlarında meydana gelen bozukluklar arasındaki ilişkiyi araştırı. Basit olarak; eğer beynin belli bir bölgesi hasar görürse, mesela ‘hafıza sorunu oluşursa bu bölgenin hafıza ile bir şekilde ilgisi olmalıdır.’ Fikrine dayanıyor.

Klinik Nöropsikoloji

Nöropsikolojik bilgilerin belli bir darbe ya da hastalık sonucunda beyin yapıları hasar görmüş hastaların; tanı, değerlendirme, tedavi ve bakımında kullanılmasıdır. Aynı zamanda bu alan Klinik Psikolojinin altında da yer alır. Örnek olarak; bir araba kazası geçirmiş birini düşümün ve kafasına gelen darbe sonucu artık görüş alanının sağında kalan şeyleri farkedemiyor. Mesela tıraş olurken yüzün sağ tarafını ihmal ediyor ya da sağ taraftan gelen bir tehditi veya birisini farkedemiyor. Yani gözleri sağ olana bakıyor fakat bayin onu farkedemiyor. Bu durum tıbbi anlamda yarı ihmal olarak adlandırılır. Klinik Psikologlar burada devreye giriyor. Böyle şikayetler olduğunda doktorlar hastalarının klinik nöropsikologa yönlendirecektir. Bu uzaman gerekli nöropsikolojik testleri uygulayıp yorumlayarak beyin hasarının lokalizasyonunu, “yarı ihmal durum mu yoksa başka bir durum mu var?” buna ayıracaktır.

klinik-noropsikoloji-nedir-nöropsikolog-olmak-nöropsikoloji nedir

👨‍⚕️ Nöropsikolog Kimdir?

Bu şekilde nörologlar ve nöropsikologlar birlikte çalışarak hastanın tedavisi ve bakımı, o hastaya özel şekilde yönetirler. Nöropsikologlar, genelde psikoloji lisans üzerine yüksek lisans ve doktora yapmış olan uzmanlardır. Çoğu zaman; tıp, biyoloji ya da nöroloji eğitimi aldıktan sonra yüksek lisans yaparlar.

Nöropsikoloji Yöntemleri

Standardize Testler: belli bir teste gösterilen performans, ilgili beyin fonksiyonu ve yapısını, sağlığını göstereceği ilkesine dayanıyorlar. Standardize testlerin özelliği geliştirdiklerinde pek çok insana uygulanabiliyor olması ve bunlardan bir normatif veri elde edilmesi ve hastaların verilerinin bununla karşılaştırılmasıdır. Bentom Görsel Bellek Testi buna örnek gösterilebilir. İkinci örnek verilebilecek metodlar; beyin taramaları, MR, BT (Bilgisayarlı Tomografi) ve PET taramalarının kullanılarak doktorlarla birlikte yorumlanarak beyin hasarının lokalizasyonuyla ilgili bilgi sahibi olabilirler. Bunlar dışında Elektofisyolojik testler de yapılabilir. Son olarak kağıt kaleme dayalı olmayan, bir şeyler uygulamanızı istedikleri deneysel bazı görevler verebilirler ve bunlar aslında testlerdir. Buradan da beynin işleyişi ile ilgili bilgi sahibi olabilirler. Buna örnek olarak ise Cambridge Nöropsikolojik Otomatize Test Bataryası (CANTAB) verilebilir.

Bu makalede nöropsikolojinin ne olduğu nöropiskolojinin diğer bilim alanlarının neresinde yer aldığı, Nöropsikoloji alt alanları, nasıl nöropsikolog olunur ve Nöropsikologların hangi metodları kullandığından bahsedildi.

Makaleyi Oylar mısınız ?

Sosyal Psikoloji Nedir – (Makale)

Her bilim dalı insana ve insanın içinde yaşadığı dünyayı anlamaya ve açıklamaya çalışır ve her bilim yaşamın bir yönüyle ilgilidir. Psikolog olsun ya da olmasın her insanı ilgilendiren bu tür konuları çalıştığı için sosyal psikoloji temel bir çalışma alanıdır. Bu konular ile bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar şunlardır;

 • Sosyal Psikoloji
 • Völkerpsikoloji
 • Grup Zihni
 • Sosyal Biliş
 • Korelasyon
 • Survey
 • Laboratuvar Deneyi
 • Alan Deneyi

Bu makaleyi okuduktan sonra; sosyal psikoloji nedir, sosyal psikolojide araştırma yöntemleri nelerdir? Sorularına yanıt bulabileceksiniz.

Sosyal psikoloji nedir?

Aslında “sosyal psikoloji nedir?” sorusuna kesin ve tam olarak verilebilecek bir yanıt yoktur. Bu, disiplinin alanının çok geniş olması ve çok farklı araştırma geleneklerin bulunmasıyla ilgili bir durumdur. Sosyal psikolojinin tarihçesi içerisinde sosyologların tanımladığı bir sosyal psikoloji ve psikologların tanımladığı bir sosyal psikoloji vardır. Sosyolojik sosyal psikoloji ve Psikolojik sosyal psikoloji. Sosyal psikolojiyi, psikolojinin alt dalı olarak gören sosyal psikologların bir çoğu ünlü sosyal psikolog Gordon Allport ’un sosyal psikoloji tanımını kabul ederler.

Elliot-Aronson-sosyal-psikoloji-Sosyolog-Völkerpsikoloji-Sosyal-Biliş

Sosyak Psikoloji Ne Demek ?

Sosyal psikoloji; bireylerin davranışları, duygu ve düşüncelerinin, başkalarının gerçek, hayal edilen veya ima edilen varlığından nasıl etkilendiğinin bilimsel yollarla araştırılmasıdır.

Sosyal psikolojinin tanımlamasının zor olmasının önemli bir nedeni de , sosyal psikolojinin başındaki ‘sosyal’ sıfatının pek çok sosyal psikolog tarafından farklı anlaşılmasıdır.

‘Sosyal’ kelimesinin anlamı nedir?

‘Sosyal’ kimi sosyal psikologlarca; İnsanlar arasındaki etkileşim anlamında, kimilerince toplum ya da kültür anlamında kullanılırken kimilerince de çok sayıda insanı ilgilendiren problemler ya da birden fazla insanı içeren anlamında kullanılır.

Birden çok anlam içerebilen bir tanım üzerinden insanlığı incelemek sosyal psikologlar için oldukça zordur. Bu nedenle modern psikologlar, sosyal psikolojiyi belli sınıflara ayırarak çalışma alanlarını biraz daha rahatlatmaktadırlar. Bu sınıflandırma şu şekilde sıralanabilir:

Sosyal psikolojinin çalışma konuları.

 • Gruba uyma davranışı,
 • İkna,
 • Güç,
 • Sosyal etki,
 • İtaat,
 • Önyargı,
 • Önyargının azaltılması,
 • Ayrımcılık,
 • Kalıp yargılar,
 • Sosyal biliş ve sosyal algı,
 • Sosyal kategoriler,
 • Saldırganlık,
 • Özgeci davranış,
 • Kişiler arası çekicilik,
 • Tutumlar ve tutum değişimi,
 • İletişim,
 • İzlenim oluşturma,
 • Küçük gruplar,
 • Liderlik,
 • Kitle davranışı,
 • Gruplar arası ilişkilerdir.
Sosyal-psikoloji-nedir-Sosyal psikolog-Survey-Gordon-Allport

🔑 Sosyal Psikoloji Tarihi

Modern sosyal psikoloji 20. Yüzyılın başından itibaren Amerika’da kendini gösterdi. Yaklaşık olarak 1960’ların sonlarına kadar da bu durum aynı şekilde devam etti. 1960’ların sonları ve 1970’lerin başından itibaren Avrupalı sosyal psikoloji denilebilecek geleneği oluşturan kuram ve araştırmalar ortaya çıktı. Günümüzde dünyanın her yerinde sosyal psikoloji mevcut olsa da büyük ölçüde Amerika ve Avrupa merkezli bir sosyal psikolojinin ağır bastığı söylenebilir.

🖊 Modern Sosyal Psikoloji

Deneysel yöntemlere ağırlık veren bir bilimdir. 19. Yüzyılın sonlarında Triply tarafından gerçekleştirilen deney sosyal psikolojinin ilk deneyi kabul edilir ve bu deney daha sonra da deneysel yöntemin kazandığı önem sayesinde tarihsel bir başlangıç olarak nitelendirilir. Modern sosyal psikolojide davranışçılar psikolojinin çalışma nesnesinin gözlenemeyen zihinsel olgular değil, gözlenebilir insan davranışı olması gerektiğini savunmaktadır.

🕐 1930’larda Sosyal Psikoloji.

1930’larda Almanya’da yükselen Nazizm dolayısıyla Avrupa’dan birçok bilim insanı Amerika’ya göz etti. Bu bilim insanlarından; Kurt Luin ve Solomon Asch ayrıca Türkiye’den Muzaffer Sherif Amerika’daki sosyal psikolojiyi derinden etkilediler.

🕑 1950-1960 yıllarında sosyal psikoloji

1930’lu yıllardan sonra 1950 ve 1960’lı yıllarda da sosyal psikoloji alanında da çalışmalar devam ediyordu. 1950-1960’larda Amerika’da sosyal psikolojide bir taraftan grup süreçleri düğer taraftan da tutumlar konusunda araştırmalar sürdürülüyordu. Tutum çalışmalarının gerilediği 1960’lar sosyal psikolojide kriz denilebilecek eleştirilerin başlangıcına da tanık olmaktaydı. Bu eleştiriler temelde sosyal psikolojide davranışın içinde yer aldığı sosyal bağlama gereken önemin verilmediği noktasında yoğunlaşmaktaydı. 1970’lerin ortalarında da günümüzde de sosyal psikoloji alanını ağırlıklı olarak belirlemeye devam eden sosyal biliş yaklaşımı ortaya çıktı.

🔬 Sosyal Psikolojide Araştırma Yöntemleri

Sosyal psikolojide kullanılan araştırma yöntemleri; deneysel yöntemler ve deneysel olmayan yöntemlerdir. Deneysel olmayan yöntemlerle gerçekleştirilen araştırmalardan nedensel bir sonuç çıkarmak mümkün değildir. Bu tür araştırmaların sayısal veri elde edilebilenlerinde değişkenler arasındaki korelasyon araştırılır. Bunlar korelasyon yöntemi olarak da adlandırılabilir. Bu yöntemler;

 • Doğal gözlem,
 • Survey,
 • Arşiv araştırması

Doğal gözlem, söz konusu sosyal davranışı sistematik bir biçimde gözlemeyi, kaydetmeyi ve kodlamayı içermektedir.

Survey Yöntemi de, sosyal psikolojide en sık başvurulan araştırma yöntemlerinden biridir. Survey yönteminde veri toplama tekniği olarak anket ve görüşme kullanılır.

Arşiv Araştırmasında ise; araştırmacı başkası tarafından ve çoğu zaman başka nedenlerle toplanan ve kaydedilen veriyi kullanır.

Deneysel yöntemler ise şu şekildedir;

Sosyal psikolojide kullanılan araştırma yöntemleri; deneysel yöntemler ve deneysel olmayan yöntemlerdir. Deneysel olmayan yöntemlerle gerçekleştirilen araştırmalardan nedensel bir sonuç çıkarmak mümkün değildir. Bu tür araştırmaların sayısal veri elde edilebilenlerinde değişkenler arasındaki korelasyon araştırılır. Bunlar korelasyon yöntemi olarak da adlandırılabilir. Bu yöntemler;

 • Doğal gözlem,
 • Survey,
 • Arşiv araştırması

Doğal gözlem, söz konusu sosyal davranışı sistematik bir biçimde gözlemeyi, kaydetmeyi ve kodlamayı içermektedir.

Survey Yöntemi de, sosyal psikolojide en sık başvurulan araştırma yöntemlerinden biridir. Survey yönteminde veri toplama tekniği olarak anket ve görüşme kullanılır.

Arşiv Araştırmasında ise; araştırmacı başkası tarafından ve çoğu zaman başka nedenlerle toplanan ve kaydedilen veriyi kullanır.

Deneysel yöntemler ise şu şekildedir;

Sosyal psikolojide kullanılan araştırma yöntemleri; deneysel yöntemler ve deneysel olmayan yöntemlerdir. Deneysel olmayan yöntemlerle gerçekleştirilen araştırmalardan nedensel bir sonuç çıkarmak mümkün değildir. Bu tür araştırmaların sayısal veri elde edilebilenlerinde değişkenler arasındaki korelasyon araştırılır. Bunlar korelasyon yöntemi olarak da adlandırılabilir. Bu yöntemler;

 • Doğal gözlem,
 • Survey,
 • Arşiv araştırması

Doğal gözlem, söz konusu sosyal davranışı sistematik bir biçimde gözlemeyi, kaydetmeyi ve kodlamayı içermektedir.

Survey Yöntemi de, sosyal psikolojide en sık başvurulan araştırma yöntemlerinden biridir. Survey yönteminde veri toplama tekniği olarak anket ve görüşme kullanılır.

Arşiv Araştırmasında ise; araştırmacı başkası tarafından ve çoğu zaman başka nedenlerle toplanan ve kaydedilen veriyi kullanır.

Deneysel yöntemler ise şu şekildedir;

Deney, bir değişkenin diğer bir değişken üzerinde etkisinin araştırılarak bir denencenin sınandığı yöntemdir. Bütün araştırma yöntemleri içinde değişkenler arasında neden sonuç ilişkisinin kurulabileceği tek yöntem deneydir. Deney yönteminin bu ayrıcalığı, araştırmacının da bağımsız değişkene müdahalesi ve deneysel koşullar üzerindeki kontrolü sayesindedir.

Sosyal Psikoloji Nedir, Özet

Wikipedia adlı kaynağa göre; Sosyal psikoloji, düşünce, duygu ve davranışların başka insanların gerçek, hayali ya da ima edilen varlıklarından nasıl etkilendiğini araştırı. Sosyal psikoloji ile Sosyoloji aynı şey değildir. Sosyal psikoloji daha çok küçük insan grupları ve bunlar arasındaki bireylerin etkileşimine odaklanırken, sosyoloji daha geniş insan grupları yani toplumlara bakar. Yine sosyal psikoloji ile Antropoloji de aynı şey değildir. Antropoloji daha çok insanların psikolojisi değil, kültür, yaşayış ve inanç gibi genel açılardan ele alarak bunları zaman içinde inceler.

Sosyal psikolog denen kişi üniversitelerin psikoloji bölümünden ya da bağlantılı herhangi bir başka bölümden mezun olduktan sonra sosyal psikoloji alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olan uzmana denir.

Peki ne yapar bu sosyal psikologlar? Doktora derecesindeki sosyal psikologlar üniversiteler gibi akademik ortamlarda bilimsel araştırmalar yapar ve eğitim verirler. Bunun dışında modern zamandaki reklam şirketlerinin sosyal psikoloji alanından ne kadar çok yararlandığı bilinen bir gerçektir.

Sosyal psikologlar hastanelerde, eğitim kurumlarında, mimarlık ve mühendislik firmaları gibi çeşitli şirketlerde ve resmi kuruluşlarda araştırmacı veya danışman olarak çalışabilirler. Üç ana başlık altında toplanabilen sosyal psikolojinin ana inceleme konularına bakılacak olursa;

İlki Sosyal Düşünce, bu ana konuda başkalarını ve insanın kendisini nasıl algıladığı, tavır ve tutumların nasıl şekillendiği ve değiştiği, inanç ve yargıların nasıl oluştuğu ve bunların davranışlar üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğu gibi konular araştırılır.

Sosyal Etki denebilen ikinci bir dalda ise; kültür ve insan topluluklarının yaşayışları ve birbirine etkileri, iknanın psikolojisi ve sosyal uyum gibi konular araştırılır. Sosyal ilişkilerde ise önyargılar, şiddet ve şiddet eğilimi, yardımlaşma ve yardım etme davranışı ve son olarak çekicilik ve ikili ilişkiler araştırılır.

Bu bölümde sosyal psikolojinin nedir, sosyal psikolojinin diğer alanlardan farkı, sosyal psikolog kimdir, sosyal psikolog ne iş yapar ve son olarak sosyal psikolojinin araştırdığı ana konulardan bahsedildi. Nöropsikoloji nedir sorusuna cevap bulmak için bağlantıya tıklayabilir ve nöropsikoloji hakkında kapsamlı bilgi edinebilirsiniz. Psikoloji hakkında diğer makaleler için bağlantıyı takip ederek ilgili kategoriye gidebilirsiniz.

Makaleyi oyalar mısınız ?

Otoriter Nasıl Olunur ?

0

Otoriter nasıl olunur adlı makaleye başlamadan önce otoriter olmak; cazgırlık yaparak insanlara bağırmak ya da emirler yağdırarak, itaat etmelerini zorlayarak bir ucubeye dönüşmek değil, tam anlamıyla oluşturulan havayla, ağırbaşlılıkla ve karizmayla insanları etki altına almak demektir. Öncelikle şurada mutabakata varalım; insanoğlu için otorite sahibi hoşgörülü, mevcut durumu düzene katan, ilham sahibi ve akıllı bir insan varlığının önem, değer ve vazgeçilmezliği sözde kalmamalı, yüzeyde durmalıdır. Otoriter insanlar, karizmatik şövalyeler mi yoksa insanlara zevk için incitici sözler kullanıp itaat etmelerini sağlamayı düşünen korsanlar mı? Makalenin ilerleyen bölümlerinde buna siz karar vereceksiniz. Yararlı olması dileğiyle.

Wikipedia ansiklopedisinde Otorite kelimesinin karşılığına baktığımızda; “otorite veya yetke, herhangi bir konuda bir şeyin yeterliliğine herkesi inandırarak bir kişinin kendine sağladığı itaat ve güven; hâkimiyet ve emretme kudreti; yaptırım koyma ve kullanma gücü.” Olduğunu görebilirsiniz.

Otorite Eksikliği Neyi Doğurur?

otorite-nasıl-kurulur-otoriter-erkek-nasıl-olunur

Ortak alınan kararların, konulan kuralın, disiplinin, otoritenin olmadığı yerde; kriz, kaos ve bunalımın olması mutlaktır. Bu halin devamı; herkes için ve hatta her şey için yok oluşa giden bir felakettir. Kişilerin ve kurumların, ülkelerin ve toplumların disiplin ve otoritenin olmadığı bir ortamı tercih etmeleri; topyekün intihar girişiminde bulunmaları demektir.

Otorite Nasıl Kurulur ?

nasıl-ciddi-olunur-otorite-sağlamak-sert-erkek

Gizemli İnsan Modeli

Herkese her şeyinizi anlatmamakla başlayabilirsiniz. Çevrenizdeki insanlar sizin hakkınızda sizin müsaade ettiğiniz kadar bilgi sahibi olsunlar, fazlası değil. Kısıtlı bilgi; gizemli kılmakla birlikte insanların kümülatif merak duygusuyla sizi araştırmalarına, ortalıkta yokken sizin hakkınızda konuşmalarına zemin hazırlayacaktır. Fakat kişisel gizliliğinizi ve verilerinizi kimsenin ulaşamayacağı düzeyde tutun, sizin hakkınızda en fazla bilgiye sahip olan kişi anneniz olsun.

Otorite Sahibi Kişide Kariyer

Sizi ilgi çekici kılacak olan kariyer olacaktır. En az iki kariyeriniz olsun, yani en az iki konuda profesyonel düzeyde bilgi sahibi olun. Çevrenizdeki tüm insanlar profesyonel olduğunuz konularda sadece size danışsınlar. Alanlarınızda standardın üzerinde beceriye sahip olmak, çevrenizdeki insanları size bağımlı kılar.

Otoriter Erkek Portresi

Otoriter bir kişiliğe sahip olmak için samimi arkadaş fazla edinmeyin. İnsanlarla aranızdaki ilişkiyi ve mesafeyi iyi bilin, bunun dışında duruşunuz, bakışınız, seçtiğiniz kelimeler ses tonunuz bile insanlar üzerinde etki oluşturacak bir niteliğe sahip olmalıdır. Hatta yürüyüşünüz, giyim tarzınız, dinlediğiniz müzikler ve kullandığınız renkler bile çok önemli. Yeri geldiğinde sessizliğinizle fırtınalar koparmasını bilin.

Otoriter Erkek – Kadın Nasıl Konuşur

Karşınızdakiyle diyalog halindeyken ses tonunuzu o kişiyle aranızdaki ilişkiye göre ayarlayın. Aynı şekilde konuştuklarınızın konusuna bağlı bir şekilde ses tonunuzu ayarlamanız bu hedefte atılacak önemli adımlardan biri olacaktır. Karşınızdaki insana ima yoluyla veya dolaylı anlatım yerine işinizin gereğini açık, anlaşılır şekilde doğrudan vermeyi tercih etmelisiniz. Herkesin algı biçimi aynı olmadığı için mesajınız yanlış anlaşılabilir. Önem arz eden bir konuşmada kısık ve sakin bir ses tonuyla ve seçici kelimelerle konuşmak gibi. Sadece hitap gücü yeterli olacak mı peki? Hayır, elbette hayır. Hitap gücü ne kadar yüksek olursa olsun sadece kelimelerle oluşan bir konuşma etkileyici olmayacaktır. Hitabet gücünüzü el ve kol, jest ve mimik hareketlerinizle güçlendirin. Ayrıca bunların kullanılması özgüven kazandırır ve etkileyici cümleler kurmanıza yardımcı olur.

Yazışmalarda Otoriter Olmak

Anlatılmak istenen sadece kelimelerle açıklanamadığı için her zaman jest ve mimiklerin eksikliği hissedilir. “Tartışmaların %80’i yazışmalardan kaynaklanıyor.” Notunu unutmamak gerek. Mesajlarda anlaşılamamayı ya da yanlış anlaşılmayı en aza indirmek için yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine özen gösterin. Bu sizin ciddi bir insan modeli olduğunuzun resmi imzası olacaktır. Sorulan sorulara karşı açıklayıcı ve uzun yanıtlar verin. Emoji ve random kullanımından uzak durun, bu sizi daha ağırbaşlı yapar ve size cıvıklıktan uzak bir karakter özelliği kazandıracaktır.

söz-sahibi-nasıl-olunur-otorite-sağlamanın-yolları

Otoriter İnsan Özellikleri

 • Karşılarında duran herkesin zaaflarını bilirler.
 • Geçmişe takılıp kalmayın. Geriye dönük liderler yalnızca geçmişe çıkar.
 • Otorite sağlamak için insanların inanma ve itaat etme ihtiyaçlarını kullanırlar.
 • Neyin yanlış gittiğinden çok nereye gittiğine odaklanırlar.
 • İleriye doğru yönelim gösterirler ve hep ilerisini düşünürler.
 • Şekilsizliğe bürünüp tahmin edilemez olmayı çok iyi beceriyorlar.
 • Akşam uyumadan önce günün analizini yapıp bir sonraki gün için strateji düşünürler, hatta ve hatta olası bir tartışmada kendilerinin nasıl bir konuşma/savunma yapacaklarını planlarlar.
 • Otoriter insanlar hep taklit edilirler; saygı, dürüstlük, merhamet ve sevginiz insanlara örnek olsun. Bu otorite sahibi, adaletle hükmeden liderlerin vasfıdır.
 • Düşmanlarını dürüstlük ve cömertlikleriyle savunmasız bırakırlar.
 • İnsanları suçlamazlar ve yaptıklarından dolayı insanları tekrara varan yargılamalardan uzak dururlar.
 • Otorite sağlamanın yollarını çözmüş kişi modeli hep düşünme halindedir. Her zaman daha iyisini düşünürler.
 • Çoğu konuda yapacakları hamlenin planını oluştururken herkesin fikrini alırlar ama son kararı kendileri verirler. Böylelikle otoritelerini güçlü tutmuş olurlar.
 • Çevrelerinden aldıkları fikirleri kendileri de yorumlayarak hamlenin kararını tek bir yerden çıkartmaya özen gösterirler.
 • Onlara karşı yapılan önemli hatalara onlar yaptırım uygularlar. Kendisinden mahrum bırakarak en büyük yaptırımı uygularlar.
 • Her şeyin bir sonraki planını düşünürler, o işe yaramazsa en yıkıcı etkiye sahip mutlak planı devreye sokarlar. Çernobil Planı gibi.
 • Karşılarındaki herkesin kalpleri ve zihinleri hakkında bilgi sahibidirler ve bunun üzerinden hareket ederler.
 • Asil davranışlar nasıl sağlanır sizden öğrensinler. Öyle bir asil davranın ki düşmanınızı bile savunmasız bıraksın.

Otorite’nin yolu psikolojiden geçer, insan davranışlarının psikolojiye yansıması hakkında daha fazla bilgi edinmek için psikoloji kategorisini sık sık ziyaret edebilirsin.

Makaleyi Oylar mısınız ?